Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Eeva-Kaisa Heikura
Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 040-688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Via responsformuläret kan en person ge respons eller ställa frågor om kyrkans verksamhet och webbtjänsten evl.fi.

Uppgifterna är avsedda för behandling av responsen och för produktutveckling. Utifrån responsmeddelandena utvecklar vi kontinuerligt produkternas och tjänsternas gränssnitt och användarupplevelse.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att ge respons till den personuppgiftsansvarige.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är besökare på evl.fi.

Följande uppgifter uppges av responslämnaren och sparas i registret: personens namn (inte obligatoriskt), e-postadress (inte obligatoriskt) och responsmeddelande.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret kommer direkt från användaren, som fyller i responsblanketten.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av responstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Uppgifterna sparas tills ärendet har behandlats och raderas senast 36 månader efter att det kommit in. Uppgifterna kan också raderas på begäran.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)