Den registeransvarige

Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
(09) 18021, kyrkostyrelsen(at)evl.fi

 

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 201, 00131 Helsingfors
lari.lohikoski(at)evl.fi

 

Registrets namn

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

 

Ändamål med behandling av personuppgifter

Klockaren är en webbplats för församlingar och andra organisatoriska enheter inom kyrkan som erbjuder samma funktioner och struktur för alla användare men som visuellt kan byggas upp så att de återspeglar församlingens profil.

Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen hänför sig till elektroniska funktioner som underlättar uträttandet av ärenden; beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, förbönsbegäran, insamling av respons, beställning av nyhetsbrev.

 

Registrets datainnehåll

Kyrkostyrelsen ansvarar för webbplatsens allmänna och gemensamma innehåll. Varje församling ansvarar för sin egen evenemangsinformation, sin presentationssida, sin kontaktinformation etc.

På webbplatsen behandlas följande uppgifter: beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, anmälan till evenemang, respons etc.

Församlingarna skapar själva blankettmallar för eget bruk, till exempel för följande ändamål: förbönsbegäran, insamling av respons, anmälan till församlingens verksamhet. Datainnehållet varierar och framgår alltid av respektive blankettmall.

Uppgifter som lämnats av en person behandlas av den församling som ansvarar för den aktuella verksamheten eller ärendet.

 

Regelmässiga uppgiftskällor

Besökaren på webbsidan uppger själv sina personuppgifter vid funktionen i fråga.

 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter som lämnats via webbplatsen förmedlas till den församling vars verksamhet eller ärende det gäller.

 

Översändande av uppgifterutanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte.

 

Principerna för skyddet av registret 

ADB-register

Personuppgifter som behandlas på webbplatsen är skyddade med beaktande av datasäkerheten på det sätt som förutsätts i lagstiftningen.

 

Granskningsrätt

Den som lämnat sina uppgifter har granskningsrätt enligt 26 § i personuppgiftslagen. En person som vill utnyttja sin granskningsrätt bör ta kontakt med den församling vars verksamhet eller ärende det gäller.

 

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Den som lämnat sina uppgifter har granskningsrätt enligt 29 § i personuppgiftslagen. En person som vill utnyttja sin granskningsrätt bör ta kontakt med den församling vars verksamhet eller ärende det gäller.

 

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

se mer om Kakor (cookies)